Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

(Interneten keresztüli digitális képről fotókönyv/fotónaptár vagy egyéb fotótermék rendelés szolgáltatáshoz)


Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Fotókönyvbolt internetes áruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Felhasználók rendelkezésére áll.


Jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés létrejött
egyrészről a www.fotokonyvbolt.hu oldal üzemeltetője,

Cégnév: HD-Honti PrintPlaza Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Csángó u. 32.
Telephely: 1037 Budapest, Kunigunda út 41/b
Adószám: 25136540-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-201935

a továbbiakban Szolgáltató, valamint

jelen oldal szolgáltatásának igénybevevője, a továbbiakban Felhasználó között
az alábbi feltételekkel és tartalommal:

Szerződés tárgya, létrejötte
A Felhasználó saját tulajdonát képező vagy harmadik személy szerzői jogával nem terhelt digitális fényképekről papír alapú képeket tartalmazó fotókönyv, fotónaptár és esetlegesen más áruk (a továbbiakban: Áru) előállításával, valamint eseti jelleggel, azzal összefüggő további szolgáltatások (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) nyújtásával és szállításával bízza meg a Szolgáltatót.
A Felhasználó Szolgáltató honlapjára navigálással, a szolgáltatás igénybevételével és a megrendeléssel a jelen Szerződési Feltételek valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezően elfogadja.
Szolgáltatás nyújtására irányuló, illetve fizetési kötelezettség a Megrendelés e-mailben történő visszaigazolásával jön létre.

Megrendelések leadása
A Szolgáltatást a Szolgáltató weboldalán, illetve a Fotókönyv designer fotókönyv szerkesztő programban a megfelelő gombra történő kattintással rendelheti meg a Felhasználó. A Felhasználónak lehetősége van megrendelt termékek darabszámának beállítására, illetve amennyiben rendelkezik kedvezményre jogosító kóddal, ennek felhasználására.
A rendelési felületen feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák az esetlegesen rendelt szállítási díjat.
A rendelési felületen kiválasztható az elkészült fotókönyvek átvételének módja. A Szolgáltató lehetőséget biztosít üzlethelyiségében történő, valamint kiszállítással történő átvételre. Kiszállítás esetén az átvétel megtörténhet a weblapon megadott Pick Pack Pontokon, vagy postai utánvét esetén a Felhasználó által megadott címen. A szállítási módok pontos ára a megrendeléskor automatikusan láthatóvá válik a Szolgáltató weboldalán.
A Felhasználó szavatol a számlázási és szállítási adatok és más általa megadott adatok helyességéért.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A Szolgáltató rendszere ezen időtartamon kívül is fogadja a megrendeléseket, ezen megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg.
Szolgáltatási határidő:
A Megrendelések teljesítése alapesetben 7-8 munkanapon belül, az elkészült termék postára adásával vagy a személyes átvétel lehetőségének biztosításával történik meg. A szállítás jellemzően egy-három munkanapot vesz igénybe a Szolgáltató által igénybe vett szállítási módtól, illetve a szállítást végző által teljesített határidőktől függően. A munkanapon 17 óra után és munkaszüneti napon beérkező megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.
A Szolgáltató fenntarja a jogot, hogy különleges esetekben az itt meghatározottnál hosszabb szolgáltatási határidővel kerüljenek a Megrendelések kiszolgálásra.

A szolgáltatás visszautasítása
Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelések (ideértve különösen a már visszaigazolt Megrendelések) visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás visszautasítása esetén a Szolgáltató jogosult díjat felszámítani a felmerült tevékenységekkel kapcsolatban.

Árak
A Szolgáltatás a Szolgáltató weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes díjszabás szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, és egyéb árösszetevőkből áll. Az ár minden esetben tartalmazza valamennyi adó és járulék terhet. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Felhasználót azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az díjszámítással. Valamennyi árat forintban (Ft) kell érteni.
Amennyiben a Felhasználó az elkészült terméket a Szolgáltató üzlethelyiségében személyesen veszi át, úgy szállítási költség nem terheli a Felhasználót.

Elállási Jog
A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a fotókönyvek a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben részletezett elállási jog a Szolgáltató internetes áruházában elérhető termékek esetében nem illeti meg a vásárlót, mert minden termék a vásárló személyéhez kötött, a vásárló utasításai alapján, kifejezett kérésére, a vásárló saját digitális fotóival ellátva kerül legyártásra.

Személyes átvétel a Szolgáltató üzlethelyiségében
A Szolgáltató üzlethelyiségében (Insignia Print Kft. – Fotókönyvbolt, 1037 Budapest, Kunigunda út 41/b.) történő átvételre az üzlet mindenkori nyitvatartási idejében, a szolgáltatási határidő leteltét követően van lehetőség.

Szállítás
A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató eltérően nem állapodott meg. A Szolgáltató részteljesítésre jogosult. A Szolgáltató szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Felhasználót, kivéve a Szolgáltató súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét.
Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Felhasználó az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. A Szolgáltató megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles. Az áru postai vagy Pick Pack Pontra történő elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Felhasználóra. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a postára adás, illetve a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása.

Fizetési feltételek
A digitális fotókönyv, fotónaptár és egyéb fotótermék kidolgozási megbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében, illetőleg postai kézbesítés vagy futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítőtől vagy futártól történő átvételekor kell megfizetni.
A Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvétel esetén a díjak az üzlethelyiségben fizetendők. A fizetés történhet készpénzben, illetve bankkártyával is.
A Szolgáltató egyes esetekben jogosult a Szolgáltatás nyújtását a díjak előzetes megfizetéséhez, a díjak Szolgáltatóhoz történő beérkezéséhez kötni.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Megrendelés leadásakor megjelölt helyen és időben gondoskodik a küldemény átvételéről és a fizetendő díjak kiegyenlítéséről. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját Szolgáltató jogosult a Felhasználóra terhelni. A Szolgáltató jogosult a csomag ismételt elküldését megtagadni a csomag ellenértékének előre történő átutalásának hiánytalan beérkeztéig.

Tulajdonjog fenntartás
A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig a Szolgáltató tulajdonjogát az Árura fenntartja.
Tárolás
Ügyfél a kész munkát köteles átvenni és a szolgáltatás díját megfizetni. Az elkészült munkákat 3 hónapig őrizzük meg.

Szavatosság
Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán feltüntetett paramétereknek, feltüntetett paraméterek hiányában pedig a digitális nyomtatás és nyomdai kötészet műszaki standardjának.
Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Felhasználó az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles kifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Felhasználó árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Felhasználónak visszafizetésre kerül, és a Szolgáltató az Árunak a Felhasználó részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles.
A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak.
A fotókönyv oldalai és borítói digitális ofszet-nyomdagéppel készülnek. A feltöltött digitális fotókon korrekció nem történik. A berendezések rendszeresen kalibrálva vannak, a nyomatok minősége folyamatosan azonos. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a fényképezőgép kijelzőjén, a számítógép monitorján, a tv-képenyőn, a telefon-kijelzőn tapasztalttól. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétől, legfőképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektől. A fenti indokokra való tekintettel képminőséggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el.
A szerkesztő szoftverrel megszerkesztett oldalak széléből a gyártás során néhány milliméter lemarad. A kész könyv kisebb lesz, mint a szoftverben látható oldalak. Rendkívül fontos részletet ne helyezzen az oldal legszélére, mert a gyártás során lemaradhat.

Felelősség
Az adatoknak a Felhasználó, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt.
Helytelenül kitöltött megbízásból a Felhasználót ért kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató a részére esetlegesen átadott film, eredeti minta, adathordozó, küldött adatok, vagy kész munkák, vagy egyéb anyagok elvesztése, megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében az adott adat anyagköltségének megtérítését, illetőleg a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a Szolgáltató hibájából következett be.

Adatvédelem, Adatbiztonság
A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatai adathordozókon rögzítésre kerüljenek. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához.
Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik.
A Szolgáltató valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Felhasználót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A Szolgáltató kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés, vagy a Megrendeléssel kapcsolatos elévülési idő még nem telt el, vagy hatósági vagy más eljárás van folyamatban a Megrendeléssel kapcsolatban. Az ügyfél által továbbított képadatokat a Megrendelés teljesítését követően a Szolgáltató nem köteles megőrizni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételekkel együtt alkalmazandó a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata, mely az adatkezelés, az adatvédelem, és az adatbiztonság tárgyában a részletes szabályokat tartalmazza. Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szerzői jogok, büntetőjog
A továbbított képadatok tartalmáért a Felhasználó felelős. Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által szolgáltatott adatok vizsgálatára különösen jogszerűségi, illetve harmadik személyek jogainak sérelmére vonatkozó szempontú vizsgálatára. Amennyiben a Szolgáltató ezen körülményeket vizsgálja, úgy az ezzel kapcsolatban meghozott döntéséért Szolgáltató nem felelős, a Felhasználót nem mentesíti a harmadik személlyel vagy a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségei alól.
Felhasználó szavatolja, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Felhasználó felelős. A Felhasználó a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben a Szolgáltató e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tehet az illetékes bűnüldöző szervnél.
Felhasználó köteles az általa szolgáltatott adatokkal (ideértve különösen képek) jogellenességéből, harmadik fél általi jogellenessé minősítéséből, jogszerűségének vitatásából eredően a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség haladéktalan megtérítésére. A kártérítési kötelezettség kiterjed különösen az elmaradt haszonra (különösen esetleges lefoglalásból eredően eszközök használaton kívülisége, kiesett munkaidő).

Szellemi tulajdon
A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, bármilyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.

Budapest, 2015. január 1.